Hạnh Phúc

John có
Một đôi ủng
Đi mưa
Rất to
John có
Một chiếc mũ
Đi mưa
Rất to
John có một
Chiếc áo mưa
Rất to
Và đó
(John bảo rằng)
Chính là nó.

–A.A.Milne
(http://www.brainpickings.org/wp-content/uploads/2012/01/milne_happiness.jpg)

Advertisements